Detalii de contact

Anunt public -privind aprobarea impozitelor si taxelor locale -2022

Anunt public -Infiintare club sportiv

Anunt public 

ANUL  2021

Anunt public din 23.08.2019

Anunt public

Proiect privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitii de interes public local-Zona rezidentiala si dotari complementare , zona DJ 204 E-ABATOR

ANUL 2019

Proiect privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2017-2018 pe raza orasului Marasesti

ANUL 2017

Proiect privind ajustarea tarifului pentru servicii publice de salubritate practicate de SC ILGO SA Marasesti

Proiect privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a S.C. Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani 

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a Orasului Marasesti pentru perioada 2017-2020

ANUL 2014

Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind atragerea de investitii si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul orasului Marasesti


ANUL 2013

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Marasesti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu” Marasesti;

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Marasesti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 2 Marasesti;

Proiect de hotarare privind scutirea la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe cladiri doamnei Ciobotaru Ilinca

ANUL 2012

Proiect de hotarare pricind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2011 ; Initiator : dl Primar – Vlase Constantin

there was an error displaying the rest of the message…

ANUL 2011

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 29 IULIE 2010

Proiect de hotarare privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren agricol ; Initiator dl Primar Vlase Constantin

Proiect de hotarare privind avizarea Studiului de oportunitate privind intocmirea PUZ pentru „construire fast-food, cabina paza, imprejmuire, parcare; Initiator dl Primar Vlase Constantin

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2010; Initiator dl Primar Vlase Constantin

Proiect de hotarare privind aderarea orasului Marasesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Vrancea; Initiator dl Primar Vlase Constantin

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.89/2010 pt. aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, stabilite in sume fixe si cote procentuale, in orasul Marasesti, pentru anul 2010; Initiator dl Primar Vlase Constantin

Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea Primariei orasului Marasesti ; Initiator dl Primar Vlase Constantin

ANUL 2010

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 30 IUNIE 2010

Proiect de hotarare privind unele masuri pentru preluarea Spitalului Orasenesc Marasesti

Proiect de hotarare privind stabilirea suprafetei de pasune pentru care se va depune cerere de sprijin in campania 2010

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2010

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 51/2003 privind asocierea CL Marasesti cu Asociatia Assistance in vederea infiintarii si functionarii unui Centru de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului documentelor de arhiva create de serviciile din cadrul Primariei Marasesti

Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al dlui Brasov Emilian inainte de expirarea duratei normale a acestuia

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier al dnei Ciuperca Jana

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 31 MAI 2010

Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Rusu Gheorghe inainte de expirarea duratei normale a acestuia

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului local Marasesti , al doamnei Necula Stela

Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Brasov Emilian inainte de expirarea duratei normale a acestuia

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de teren agricol apartinand domeniului public al orasului Marasesti in vederea amenajarii unui parc eolian

Proiect de hotarare privind preluarea in administrarea Consiliului Local al orasului Marasesti a unui bun imobil aflat in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea Spitalului Orasenesc Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale contribuabililor,persoane fizice si juridice, pentru anul 2011

Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de Asociatia Ecologica ACACCIA Marasesti impotriva HCL 25/25.03.2010 privind concesionarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe teren si a majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren mostenitorilor defunctului Sarbu Mircea

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a chiriei domnului Ciobotaru Ciprian

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 10 MARTIE 2010

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2010

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2010

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti;

Proiect de hotarare privind completarea listei cu suprafetele de teren ce apartin domeniului privat al orasului Marasesti;

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti a unei suprafete de pasune situata in satul Padureni;

Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului local al orasului Marasesti in administrarea S.A.J. Vrancea a imobilelor in care-si desfasoara activitatea acest serviciu si care fac parte din domeniul public al orasului Marasesti;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Marasesti nr.104/2009 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 670 mp din incinta Pietii Agroalimentare Marasesti aflata in stadiul de executie la rosu;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Marasesti nr.88/2009 privind concesionareaprin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti ;

Proiect de hotarare privind aprobarea dezinsectiei si deratizarii in orasul Marasesti in anul 2009;

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren domnului Oprea Dumitru ;

Proiect de hotarare privind avizarea lucrarilor comunitare ce se vor realiza cu personal angajat din randul somerilor;

Proiect de hotarare privind criteriile si stabilirea modalitatii de repartizare a locuintelor din fondul locativ al orasului Marasesti;

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2010- mai 2010.

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 28 IANUARIE 2010

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti a unei suprafete de pasune situate in orasul Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 1000 mp teren, apartinand domeniului privat al or.Marasesti, Filialei de Cruce Rosie Vrancea

Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al or. Marasesti catre SC HIDROCENTRALE Bistrita Piatra Neamt pe durata functionarii „Sistemului de avertizare -alarmare in caz de accidente la barajele aferente”

Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al orasului Marasesti,jud.Vrancea

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui bun imobil apartinand domeniului privat al orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren si cladiri dlui Coman Ionut Bogdan

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren si cladiri dlui Coman Dorel

Proiect de hotarare privind numirea persoanei care va tine registrul de evidenta a datoriei publice locale si registrul de evidenta a garantiilor locale, precum si numirea inlocuitorului acesteia.

Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei sociale care va analiza cererile privind repartizarea locuintelor din fondul localtiv al orasului Marasesti

====================================================================================================

ANUL 2009

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2009

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Marasesti a unei suprafete de pasune situate in orasul Marasesti

Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 670mp din incinta Pietii Agroalimentare Marasesti aflata in stadiu de executie la rosu, in vederea amenajarii unui hypermarket.

Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciului de colectare a impozitului pe terenul extravilan situat pe raza teritorial-administrativa a orasului Marasesti,ai caror proprietari au domiciliul in alte localitati

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2009

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2009

Proiect de hotarare privind imputernicirea dlui Plohod Radu, director SC ILGO SA Marasesti, pentru actualizarea statutului societatii si indeplinirea formelor de inregistrare la Registrul Comertului

Proiect de hotarare privind propunerea de modificarea a pozitiei  nr.138 din  Anexa la Ordinul Prefectului nr. 19/08.06.1992 privind  atribuirea in proprietate unor cetateni

or.Marasesti, judetul Vrancea  a terenurilor proprietate de stat situate in intravilanul localitatii aferente constructiilor, conform art.35, al.(3)  din   Legea fondului funciar

nr.18/1991

Proiect de hotarare privind : alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada  decembrie  2009– februarie 2010

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2009

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren mostenitorilor defunctului Asaftei Gheorghe

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a chiriei pentru apartamentul situat in orasul Marasesti, str.Tisitei, bl.D,sc.C,et.2,ap.7 dlui Chiriac Valentin

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a chiriei pentru apartamentul situat in orasul Marasesti, str. Tisitiei,bl.A,sc.A,et.1,ap.3

dnei. Stana Ileana

Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea CL Marasesti a unei suprafete de 33.426mp teren aferent Statiei de Epurare Marasesti

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Marasesti

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 8 NOIEMBRIE 2009

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE dlui Eugen Radu si dlui Ionut Ungureanu

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 29 OCTOMBRIE 2009

Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui bun ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti, jud. Vrancea

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Marasesti in Consiliul de administratie al Grupului Scolar Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de teren in vederea infiintarii unui fast-food

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 43/1994 privind organizarea serviciului public „prestari servicii funerare si administrarea cimitirului”

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe teren most.def.Grosu Marita

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe teren most.def.Negoescu Catinca

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora stabilite in sume fixe si cote procentuale, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2010

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 17 SEPTEMBRIE 2009

Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre CUP SA Focsani

Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei orasului Marasesti la proiectul Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare

Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canal incheiat cu CUP SA Focsani

Proiect de hotarare privind aprobarea SF pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al or.Marasesti a unei suprafete de pasune situata in sat Calimanesti

ANEXE propuse dezbaterii publice

Anexa 1 / Anexa 2 / Anexa 3 / Anexa 4 / Anexa 5 / Anexa 6 / Anexa 7 / Anexa 8 / Anexa 9 / Anexa 10

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2009

Proiect de hotarare privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.350.000 lei

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 27 AUGUST 2009

Proiect de hotarare privind arendarea prin licitatie publica a unui teren agricol

Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei mixte de analiza si verificare a inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al or. Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea contractului-cadru de interventie si tarifele de incadrare pentru orele de functionare si costuri pe distanta parcursa la autospecialele din dotarea SVSU Marasesti

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta in perioada septembrie – noiembrie 2009

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2009 si a liniei de investitii aferente

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitelor pe teren si cladiri mostenitorilor defunctei Bangaci Olga

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitelor pe teren si cladiri mostenitorilor defunctului Sarbu Mircea

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a chiriei pentru apartamentul situat in strada Tisitei, blocuri Doaga al domnului Facalet Tudorel

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 4 AUGUST 2009

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al orasului Marasesti domnului Durnescu Ion

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al orasului Marasesti domnului Popa Ion

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al orasului Marasesti domnului Mocanu Marin

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 23 IULIE 2009

Proiect de hotarare privind  transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte a  unui  teren ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti, in suprafata de 10.000 mp , in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 3 la Hotararea Consiliului local Marasesti nr.47/2007 privind infiintarea Serviciului Public Local de Administrare a Bazelor Sportive Marasesti

Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 20000 mp teren  ce apartine domeniului privat al orasului Marasesti , judetul Vrancea  in vederea  amenajarii pentru activitati de productie

Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului –cadru privind contorizarea la nivel de   bransament si metodologia de stabilire si repartizare pe apartamentele din condominii a

consumului de apa  potabila in orasul Marasesti, judetul Vrancea

Proiect de hotarare privind: modificarea Hotararii Consiliului local Marasesti nr.41/28.05.2009 privind procedura de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale contribuabililor, persoane fizice si juridice, pentru anul 2010

Proiect de hotarare privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare spatii de parcare in orasul Marasesti, judetul Vrancea”!

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  Hotararii Consiliului local Marasesti nr.18/1999 privind aprobarea inchirierii unor spatii din incinta Casei de Cultura

PROIECT HOTARARE PENTRU SEDINTA DE INDATA DIN 30 IUNIE 2009

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere retele electrice de distributie – orasul Marasesti, jud.Vrancea”

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 25 IUNIE 2009

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru organizarea Zilei de 6  August

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2009

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe terenul agricol doamnei Podaru Chiriaca

Proiect de hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta in intravilanul si extravilanul orasului Marasesti

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 28 MAI 2009

Proiect de hotarare privind infiintarea unei comisii mixte de analiza si verificare a inventarului bunurilor  apartinand domeniului public si privat al orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei facuta de catre Antonius Leonardus Josephus Van Bakelsi   inventarierea in domeniul privat al orasului Marasesti a bunului mobil  autoutilitara marca MAGIRUS-DEUTZ

Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar  pe anul 2008

Proiect de hotarare privind   aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor fiscale  la plata impozitelor si taxelor locale contribuabililor,   persoane fizice si juridice, pentru anul 2010

Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita  a unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala , in conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect de hotarare privind preluarea in  domeniul public al orasului Marasesti  si administrarea Consiliului local Marasesti , judetul Vrancea a  unei suprafete de teren situata in orasul Marasesti ,str. Doinei,P.C.710.10,judetul Vrancea

Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2009–august 2009

Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local de venituri si  cheltuieli al orasului Marasesti  pe anul 2009

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculate  pentru neplata in termen  a impozitului pe terenul inchiriat domnului  Budacu I. Ionut  din   orasul Marasesti, jud.Vrancea

Proiect de hotarare privind avizarea Studiului de oportunitate privind intocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru “Infiintarea unui punct de desfacere, vanzari utilaje agricole si  de constructii”

Proiect de hotarare privind aprobarea transferului serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre Serviciul Public Local  de Asistenta Sociala organizat ca serviciu public in subordinea Consiliului local al orasului Marasesti

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 30 APRILIE 2009

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Marasesti, jud.Vrancea  in domeniul privat al acestuia a suprafetei de 4,00 ha pasune

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin  licitatie publica a unui  numar de 48 loturi de casa

Proiect de hotarare privind  transmiterea în folosinta gratuita , în vederea exploatării, a reţelelor de alimentare cu gaze naturale din orasul Marasesti , către SC DISTRIGAZ SUD  RETELE SA Bucureşti

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi fara nume din  orasul Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,numarului de personal  si  statului de functii pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei oferite Consiliului local Marasesti de catre Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmaselor Veteranilor  Bucuresti

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 19 FEBRUARIE 2009

Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003

Proiect de hotarare privind aprobarea platii contributiei Consiliului Local Marasesti la finantarea proiectului „Inpreuna pentru identitate 2”

Proiect de hotarare privind aprobarea dezinsectiei si deratizarii in orasul Marasesti in anul 2009

Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit conform Legii 15/2003, unui numar de 2 beneficiari

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a pasunii CL Marasesti

Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al orasului Marasesti si administrarea CL Marasesti a unui imobil situat in Marasesti, str. Luminii, nr.2

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2009-mai 2009

Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii PUG al orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Marasesti in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul Grupului Scolar Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor calculat pentru neplata in termen a impozitului pe terenul concesionat dlui Ticoi Gica

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 22 IANUARIE 2009

Proiect de hotarare privind avizarea lucrarilor comunitare ce se vor realiza cu personal angajat din randul somerilor

Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor de concesiune de bunuri proprietate publica si privata a orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea unor cereri de scutire de plata a intarzierilor calculate pentru neplata in termen a impozitului pe teren

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 91/2007 privind aprobarea ROI a Primariei orasulului Marasesti

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 18 DECEMBRIE 2008

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Marasesti

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de investitii ” Locuinte sociale – str Doinei, oras Marasesti”

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor speciale pentru prestatiile efectuate de serviciile primarie, pentru anul 2008

PROIECTE HOTARARI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 8 DECEMBRIE 2008

Proiect de hotarare privind acordarea avizului consultativ al CL Marasesti in vederea numirii in functia de director adjunct la Grupul Scolar Marasesti a doamnei Munteanu Maria

Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei oferite CL Marasesti de catre SC COGITO SRL Baia Mare

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investitii ” Garaj – Primaria orasului Marasesti „

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 de lei pentru organizarea Pomului de Craciun

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe 2008

PROIECTE HOTARARI NOIEMBRIE 2008

Va prezentam mai jos proiectele de hotarare care vor fi dezbatute in sedinta din data de 20 Noiembrie 2008.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei spatiilor medicale precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical ce urmeaza sa fie vandute potrivit OUG nr. 68 din 2008

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ” Extindere iluminat public – intrarea in orasul Marasesti „

Arhiva proiecte de hotarari

Scroll to Top
Sari la conținut