Detalii de contact

Anunt privind vanzare bunuri imobile

ANUNT PRIVIND VANZARE BUNURI IMOBILE

Anul 2009, luna octombrie, ziua 12

Primaria orasului Marasesti, judetul Vrancea

In temeiul art. 162, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 26 luna octombrie, anul 2009, ora 10, in orasul Marasesti, str. Siret, nr. 1, judetul Vrancea, la sediul Primariei orasului Marasesti se vor vinde prin licitatie – primul termen –proprietate a debitorului S.C. AMOVOLI 2000 S.R.L. cu sediul social in orasul Marasesti, str. Soseaua Nationala, nr. 6, judetul Vrancea , cod unic de înregistrare 14788406,  următoarele bunuri imobile:

– Teren  c.c. in suprafaţa de 20.944 mp din care construita 465,78 mp,

– Cladire magazie ( instalatie calcinator ) in suprafata de utila 353,21 mp;

– Cladire magazie ( instalatie calcinator) in suprafata utila de 112,52 mp , situat orasul Marasesti , str. Soseaua Nationala , nr. 6, deţinut în baza contractului de vanzare-cumparare nr. 1473/07.09.2002 identificat pri nr. cadastral 229/9/4/1 ON

Utilitati existente: gaz, electricitate trifazică, apă curentă

Preţul de pornire a licitatei este de 879.649,00 lei.

Bunurile imobile de mai sus sunt grevate de următoarele sarcini: „notat sechestru asigurător în favoarea Primaria orasului Marasesti”

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până în ziua precedentă termenului de vânzare la licitaţie: oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO84TREZ69350006XXX000006 deschis laTrezoreria orasului Marasesti, beneficiar Primaria orasului Marasesti, cod fiscal 4410623 ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0237/260550.

Scroll to Top
Sari la conținut